Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Νέος αιφνιδιασμός Κεραμέως: Ανατροπή στις παραιτήσεις εκπαιδευτικών!

 


https://www.alfavita.gr/

Κατέθεσε εκπρόθεσμη πολυτροπολογία που μεταξύ άλλων ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση παραίτησης από τώρα και όχι στις 1-10 Απριλίου!

Μάλιστα για τη φετινή σχολική χρονιά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ ,δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο...

Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση των «αρίστων» της ΝΔ, μέσα στην πανδημία, αντί να μεριμνήσει για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, υιοθετώντας τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, συνεχίζει να ψηφίζει σειρά αντιεκπαιδευτικών νόμων σε βάρος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Σήμερα ψηφίζεται στη βουλή το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια που –μεταξύ άλλων- θα αποκλείσει χιλιάδες μαθητές από την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια από τη φετινή χρονιά! Μέσα σε αυτό κατατέθηκε μια εκπρόθεσμη πολυτροπολογία που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιο οργάνου του Υπουργείου παιδείας ύστερα από γνώμη των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, για εξαιρετικούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Προβλέπεται παράλληλα ότι για τη φετινή σχολική χρονιά οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι και την πρώτη εργάσιμη μετά την πάροδο 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οπότε εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 ή μεταγενέστερα οπότε εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ν.3687/2008

«1.Οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους».

Με βάση το υφιστάμενο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2) του Ν. 3687/2008, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 36, παρ. 20 του Ν. 4186/2013 και άρθρο 33, παρ. 2, του ν. 4386/2016):

«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου/μόνιμης εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, στις 31 Αυγούστου».

Ποιες αλλαγές φέρνει η τροπολογία

  1. Με τα περισσότερα από τα μισά σχολεία της χώρας να είναι σε αναστολή λειτουργίας από σήμερα, με το τρίτο κύμα της πανδημίας να σαρώνει τη χώρα ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση παραίτησης από τώρα και όχι στις 1-10 Απριλίου!

  2. Μάλιστα για τη φετινή σχολική χρονιά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ (δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο) και για 20 ημέρες δηλαδή περίπου μέχρι τις 5 Μαρτίου!

  3. Τα ανωτέρω ισχύουν (αποδοχή παραίτησης και λύση της υπαλληλικής σχέσης) μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών/η αιτούσα εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007). Δηλαδή μέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να γίνει η πιθανή αναίρεση της αίτησης παραίτησης από τους εκπαιδευτικούς!

  4. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο οι αιτήσεις παραίτησης για σοβαρούς λόγους υποβάλλονται στο ΚΥΣΔΕ μετά την 31η Μαΐου με δεδομένες τις αιτήσεις από 1-10 Απριλίου. Τώρα έρχονται την 1η εργάσιμη μετά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ανισότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών τα οποία εν πολλοίς αντιμετώπιζε το προηγούμενο πλαίσιο. Με πάνω από 400.000 εκκρεμείς υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ, αντιλαμβανόμαστε πόσο εκρηκτικά είναι τα ζητήματα αυτά!

  5. Με την παρουσία μας στο ΚΥΣΔΕ όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κατορθώσει να γίνονται δεκτές σχεδόν όλες οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών μέσα στη χρονιά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς. Δεν γνωρίζουμε πλέον ποια θα είναι η στάση των διορισμένων μελών του ΚΥΣΔΕ με δεδομένη την παραίτηση των αιρετών.

  6. Να τονίσουμε ότι η αλλαγή αυτή δεν διαφοροποιεί το χρονοδιάγραμμα των Υπηρεσιακών μεταβολών συγκριτικά με την προηγούμενη ημερομηνία! Απλά – εν μέσω της νέας έξαρσης της πανδημίας και με κλειστά φυσικά σχολεία- χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για τη λήξη του εργασιακού τους βίου! Αλήθεια πόσο δύσκολο ήταν η προθεσμία να οριστεί 10 μέρες μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων τη στιγμή μάλιστα που η λύση της υπαλληλικής σχέσης είναι στις 31/8/2021; Αλλά είπαμε το επιτελικό κράτος έχει συνέπεια και συνέχεια! Το έχουμε εξάλλου διαπιστώσει και από τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας…

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το δυστοπικό ασφαλιστικό τοπίο που θέλει να διαμορφώσει η Κυβέρνηση μέσα από τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη αλλά και η γενικευμένη σύγχυση που καλλιεργείται αναμένεται να οδηγήσει 200.000 εργαζόμενους στην συνταξιοδότηση εντός του 2021. Την ίδια στιγμή οι εκκρεμείς υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ ξεπερνούν τις 415.000 με τις συντάξεις να έχουν φτάσει πλέον τις 350.000, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί συντάξεις για Δημόσιους Υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2018. Για όσους, μάλιστα, έχουν διαδοχική ασφάλιση από το 2017!

Το 2021 φαίνεται πως θα είναι ένα έτος απορρύθμισης της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές διάλυσης της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης είναι όχι μόνο παρούσες, αλλά αναβαθμίζονται ποιοτικά, με τρόπο ακόμα πιο σκληρό για τα κοινωνικά δικαιώματα μέσα σε μια λογική ρωμαϊκής αρένας! Στις 8/2 σε συνέντευξή του, στο ραδιόφωνο του Αlpha 98.9, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, επιχαίρει για το γεγονός της μείωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων, την τελευταία δεκαετία, κατά 400.000.Με καθαρά ειρωνική διάθεση, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«...Ε δεν κατέρρευσε και τίποτα... λόγω της μείωσης». Τι κι αν οι συντάξεις καθυστερούν 3-5 χρόνια να εκδοθούν, λόγω μείωσης του προσωπικού κατά 50%, κι αν επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης από 165.000 που παρέλαβαν έφτασαν 350.000 και ενώ στην εκπαίδευση έχουμε 50.000 αναπληρωτές που καλύπτουν λόγω της χρόνιας αδιοριστίας οργανικά κενά και το ΕΣΥ έχει φτάσει στα όριά του αφού λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο γιατρών και νοσηλευτών με πάνω από 20.000 κενά, δεν κατέρρευσε και τίποτα κατά τον κ. Βορίδη. Τόσο απλά… τόσο επιτελικά!

Να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες –στην περίπτωση που δεν αποσυρθεί η τροπολογία και τεθεί άμεσα σε εφαρμογή- θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/ες σχετικά με την υποβολή της παραίτησης τους. Πολλές φορές η βιασύνη οδηγεί σε εσφαλμένες επιλογές. Η παραίτηση από την Υπηρεσία είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ζωής!

Σε κάθε περίπτωση η όποια επιλογή θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και ουσιαστικής ενημέρωσης! Συνεπώς, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολλές μεταβολές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις και ως εκ τούτου κάθε εκπαιδευτικός αποτελεί μία ξεχωριστή συνταξιοδοτική περίπτωση κρίνεται απαραίτητο πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν προκειμένου να είναι σίγουροι πως έχουν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Νεκτάριος Κορδής

Τ. Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας

Με τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.