Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

ΟΛΜΕ: Ενδεικτικό σχέδιο πρακτικού για τη διευκόλυνση των συλλόγων διδασκόντων

 


Αθήνα, 07/10/2020

 

ΠΡΟΣ:

Τις ΕΛΜΕ

 Σας στέλνουμε την επικαιροποιημένη, ως προς τη νέα ΥΑ, απόφαση της ΑΔΕΔΥ για απεργία αποχή από τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης του μαθήματος από την τάξη.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των συλλόγων διδασκόντων σας επισυνάπτουμε ενδεικτικό σχέδιο πρακτικού το οποίο μπορεί να κατατίθεται στις συνεδριάσεις τους.

Παρακαλούμε να προωθηθούν τα επισυναπτόμενα στα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ/ΕΠΑΛ _______________

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του___ Γυμνασίου/Λυκείου/ΕΠΑΛ, έπειτα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις _____________ στον χώρο του Σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας εφαρμογής της Ταυτόχρονης Σύγχρονης Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ________ μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα ____________ και συγκεκριμένα οι: 1] __________ 2] _________ …

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…».

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021», με την οποία ορίστηκαν οι διαδικασίες για την παροχή Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους.

Ο Σύλλογος διδασκόντων, αφού έλαβε υπόψη του:

1 )Ότι η διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης του μαθήματος με κάμερα διαλύει το παιδαγωγικό κλίμα της μαθησιακής διαδικασίας, αποκλείει όλες τις σύγχρονες μορφές συνεργατικής-διαλογικής διδασκαλίας και διερευνητικής μάθησης, που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα μπορεί να επηρεάσει την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, δυσχεραίνει τη διδακτική προσήλωση του εκπαιδευτικού στο έργο του και αποκλείει την δυνατότητα άμεσης παιδαγωγικής παρέμβασης του στα ιδιαίτερα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

2 )Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση ναθεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση των οδηγιών  διδασκαλίας και των αναλυτικών προγραμμάτων.

3 )Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως αυτοί καταγράφονται και στην υπ’ αριθμόν 4/2020 γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ.

4) Το γεγονός ότι η σχολική μας μονάδα δεν διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστής, κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση, τουλάχιστον αξιόπιστη, στο διαδίκτυο σε κάθε σχολική αίθουσα και εργαστήριο), χωρίς τον οποίο η εφαρμογή της ζωντανής μετάδοσης καθίσταται αδύνατη.

5) Το γεγονός ότι τα επιπλέον κενά σε εκπαιδευτικούς που προκύπτουν κατά τη διάρκεια και λόγω της πανδημίας δεν καλύπτονταιάμεσα με τις αναγκαίες προσλήψεις όλου τουαπαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το πρόγραμμα και η ομαλή λειτουργία του σχολείου εν γένει.

αποφάσισε ομόφωνα (κατά πλειοψηφία), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τη μη εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  (απευθείας μετάδοση μαθήματος από την τάξη). Στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης που πρέπει  να παρέχεται στους μαθητές, θα αναζητηθούν   εναλλακτικά λύσεις όπως πχ η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας, που φέρει τη σχετική αρμοδιότητα, να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει ότι η παροχή ταυτόχρονης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο____ Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ _________ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.