Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΑΙΤΗΣΗ. Αφορά αναπληρωτές βαθμού ΔΕΝΩΠΙΟΝ
της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΑΙΤΗΣΗ
Του/της................................................................................................................

Έχω προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διεπόμενη από τις διατάξεις του ΠΔ 410/1998 όπως αυτό ισχύει σήμερα σύμφωνα με το αρθ 4 §3 Ν 4057/2012, την ..................... αρμοδίως από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός (πλήρους ωραρίου) ....................................................................... (Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΔΕ ή ΕΣΠΑ) για την διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας ............................................
Ως η εν λόγω σύμβαση ρητά ορίζει το ύψος των μικτών αποδοχών καθορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων ν 4024/2011 στο ποσό των .............................. ΕΥΡΩ και τούτο θα δύναται να αναπροσαρμοστεί όπως στην ίδια σύμβαση ρητά περιγράφεται (§ 3) αναλόγως με το αν αλλάξουν τα προσωπικά μου και μόνο προσόντα σε σχέση με τον διορισμό (οικογενειακή κατάσταση, μεταπτυχιακός τίτλος κλπ)
Ήδη σήμερα ενημερώθηκα ότι σε εφαρμογή του αρθ 27 του Νόμου 4354/2015 όλως απαραδέκτως και αντισυμβατικά και ενώ η ανωτέρω σύμβαση ήταν σε ισχύ και ανευ καταγγελία της αλλάζει ο τρόπος βαθμολογικής κατάταξης μου από ............ κατατάσσομαι σε .................. με αποτέλεσμα την αναδρομική μείωση του μισθού μου συνολικά κατά ..................... ΕΥΡΩ τα οποία επιμερίζονται σε παρακράτηση (ως αχρεωστήτως καταβληθέντα) .............. ΕΥΡΩ μηνιαίως από 1.1.2016
Επειδή το παραπάνω συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εις βάρος μου αφού δεν προβλέπεται στην σύμβαση πρόσληψής μου η δυνατότητα του εργοδότη να ασκήσει οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα εις βάρος μου ούτε για λόγους κατάστασης ανάγκης ή οποιασδήποτε μορφή ανωτέρας βίας του
Επειδή ως εκ τούτου η ανωτέρω αυθαίρετη βαθμολογική μου κατάταξη και η συναφής μισθολογική μου μεταχείριση είναι καταχρηστικώς ασκούμενη και αποτελεί απόδειξη κακοδιοίκησης
Επειδή η σύμβαση μου και οι Νόμοι που την διέπουν δε προβλέπουν σχετικά αλλά αντίθετα σύμφωνα με την σύμβαση χωρεί μισθολογική αλλαγή μόνο επ’ ωφελεία μου και αφού συντρέξουν καθαρά προσωπικοί λόγοι ως ανωτέρω ανεφέρθη.
Επειδή έχω έννομο συμφέρον και αρμοδίως κατατίθεται η παρούσα μου η αλήθεια της δε αποδεικνύεται πλήρως από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως αντίγραφο της σύμβασής μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με κάθε νόμιμη επιφύλαξη
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα μου
Να μου καταβληθούν πλήρως οι αποδοχές μου χωρίς καμία περικοπή σε εφαρμογή της από ................................. συνημμένης συμβάσεώς μου
Ν.Ορεστιάδα ............................

Με τιμή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.